آموزش واحدهای اندازه گیری در گنج یابی

آموزش واحدهای اندازه گیری در گنج یابی

واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم

یک ذرع = ۱۰۴ سانتیمتر

یک ارش یا ارنج: از نوک انگشتان تا آرنج حدود ۶۰ سانت

چارک = یک چهارم ذرع

گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع

همچنین بخوانید   دو روش پیدا کردن گنج و دفینه دفینه با مار و خروس

فرسخ = ۶۰۰۰ ذرع

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو