جوغن های گرد کاسه ای یا دایره ای و رمز گشایی آنها 
جوغن های گرد کاسه ای یا دایره ای و رمز گشایی آنها 

جوغن های گرد کاسه ای یا دایره ای و رمز گشایی آنها 

جوغن های گرد که به هدف مزار ساخته شده اند، راه حل های متفاوتی دارند. تعداد حلقه ها، جوغن بزرگ و در کنارش جوغن کوچک، جوغن داخل جوغن، خطوط و کانالهای کنار جوغن، بزرگی و عمق جوغن، فاصله بین جوغن هایی که در همان تخته سنگ پیدا شده اند، جوغن عمودی موجود روی دیوار

0 نظر
بستن منو