تفسیر نماد شتر نشسته ۲کوهان و دارای شیار و جوغن,اینجا را بخوانید

 درمورد این نماد و این حالت شتر دقت کنید کسی که تندیسو ساخته دقیقا با شیار موجود بین دو کوهان، و همینطور وجود دو برجستگی کوهان بی شک میخواد مطلبی رو اثبات کنه و یا رخی که در پشتگردن رو کوهان کار شده.

0 نظر
بستن منو