نکات ایمنی بسیار مهم در گنج یابی و دفینه یابی برای امنیت جانی بیشتر

بیشتر گازها میتواند انسان را مسموم کند ، این  مسمومیت ها بیشتر با مونوکسید کربن است وقتی این گازها جای خود را با خون عوض می کند و باعث میشود که خون نتواند به اعضای حیاتی بدن اکسیژن حمل کند در نتیجه باعث مسمومیت و حتی مرگ شخص میشود ،

0 نظر
بستن منو