آموزش واحدهای اندازه گیری در گنج یابی

0 729

آموزش واحدهای اندازه گیری در گنج یابی

واحد های اندازه گیری طول در ایران قدیم

یک ذرع = ۱۰۴ سانتیمتر

یک ارش یا ارنج: از نوک انگشتان تا آرنج حدود ۶۰ سانت

مطالب مرتبط
همچنین بخوانید   تقسیم بندی نشانه ها در گنج یابی

چارک = یک چهارم ذرع

گره = یک چهارم چارک = یک شانزدهم ذرع

بهر = یک دوم گره = یک هشتم چارک = یک سی و دوم ذرع

فرسخ = ۶۰۰۰ ذرع

ارسال نظر

ایمیل شما منتشر نخواهد شد