اتاق های تومولوس چند عدد هستند و چه نامهایی دارند

اتاق های تومولوس چند عدد هستند و چه نامهایی دارند

اتاق های تومولوس چند عدد هستند و چه نامهایی دارند

  • راهرو یا دالان یا تونل ورودی 

  • اتاق تقسیم یا اتاق مرکزی 

  • اتاق تدفین : که در ان مراسمات خاص ایینی مذهبی و تدفین انجام میشد و که معمولا پر از خاکستر است 

  • اتاق مقبره اتاقی که شخص در ان قرار داده میشد 

  • اتاق هدایا : در برخی از تومولوسها هدایای شخص در کنار وی قرار میگرفت و در برخی نیز اتای مقبره خالی از هدایاست و هدایا در اتاقی که فاصله کمی با اتاق مقبره دارد، قرار داده میشوند

  •  این اتاق معمولا مخفی است و با راهروی تنگ به اتاق مقبره منتهی میشود

دلیل فاصله این اتاق از اتاق مقبره اعتقاد به پاک ماندن هدایا و دوری ان از بدن که در ایین مردمان ایران باستان منشا بدی و ناپاکی است
انان چنان می اندیشیدند که بعد از مرگ روح شخص از اتاق مقبره به اتاق هدایا رفته و با هدایا به اسمان عروج کرده و با این هدایا بر پل چینود حضور میابد .

همچنین بخوانید   راهنمای سنگ های عمودی ستون مانند در گنج یابی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو