تفسیر نشانه رد پا و ارتباط آن با قبر در گنج یابی

تفسیر نشانه رد پا و ارتباط آن با قبر در گنج یابی

یک نمونه بسیار خوب از ردپا که نشان می دهد در رابطه با قبر است.

 اول از همه گرچه ممکن است همه قبرها مثل این باشکوه نباشد از نشانه های جای پا راست معمولا بعنوان نشانه قبر استفاده شده است.

 قبر در جهت مخالف پای راست می باشد یعنی اگر پای راست باشد روی آن پای راست را می گذاریم و در جهت جایی که پای چپ گذاشته می شود را بررسی می کنیم. 

اصول اصلی ما این است که شما باید در جهت مخالف پا نگاه و آن جهت را بررسی کنید.

 این استاندارد تغییر نمی کند مگر در مواردی که نشانه های اضافه و جهت دهنده  دیگری در کنا پا باشد

همچنین بخوانید   علامت نان در گنج یابی  و دفینه یابی,

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو