Warning: session_start(): open(/opt/alt/php71/var/lib/php/session/sess_6bd1b83ef4145edc681b5994f4, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/dafaayen/domains/dafineha.ir/public_html/wp-content/plugins/easy-digital-downloads/includes/class-edd-session.php on line 421 Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /opt/alt/php71/var/lib/php/session) in /home/dafaayen/domains/dafineha.ir/public_html/wp-content/plugins/easy-digital-downloads/includes/class-edd-session.php on line 421 راهنمای تصویری انواع جوغن گرد - تاریخ دفینه ها

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد

 

رمز گشایی چهار عددجوغن گرد:

چهار عدد جوغن دایره در تصویر قرار دارند که همه آنها به یک اندازه هستند که نشان دهنده قبر خانوادگی می باشد ،اما در مورد جهت قبر ها دو نظر وجود دارد .

۱-در سمت مثلث (در جهت جوغن تک)قبر ها قرار دارند.

۲-قبر ها در جهت نوک تیز مثلث قرار دارند .

در هردو صورت عمق قبر ها کم میباشد .در هر دو جهت منطقه باید بخوبی برسی شود.

 

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد
راهنمای تصویری انواع جوغن گرد
همچنین بخوانید   دانلود کتاب جوغن ها ,جوغان,سنگ کاسه

رمز گشایی جوغن با آبراه منحنی :

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد
راهنمای تصویری انواع جوغن گرد

یک جوغن دایره با آبراه منحنی شکل مشاهده می فرمایید آب راه مسیر را نشان میدهد ومعمولا عمق جوغن عمق قبر را مشخص می کند.

ابتدا قسمت انحنای آبراه را اندازه گرفته به همان تعداد قدم برداشته

وسپس به اندازه بقیه طول آبراه همانند تصویر تغییر مسیر داده تا به محل مورد نظر که همان محل قبرمی باشد برسید.

 

رمز گشایی جوغن بزرگ وکوچک :

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد
راهنمای تصویری انواع جوغن گرد

 

در این شکل دو جوغن دایره یکی کوچک ویکی بزرگ مشاهده میکند جوغن کوچک جهت را نشان میدهد واما برای تعین مسافت قبر .

نظریه اول:

قطر جوغن کوچک را از قطر جوغن بزرگ کم کنید اندازه بدست آمده را به ازای هریک سانتیمتر یک قدم به سمت جوغن کوچک برداشته.

نظریه دوم :

قطر جوغن کوچک وبزرگ را باهم جمع کنید حاصل به دست آمده را به ازای هر سانتیمتر یه قدم به سمت جوغن حرکت کنید تا به محل قبر برسید.

همچنین بخوانید   دانلود کتاب جوغن ها ,جوغان,سنگ کاسه

جوغن به همراه یک دایره

اینجا یک دایره روی سنگ به همراه یک جوغن داریم،

که هم می‌تواند معنی دو قبر بدهد هم معنی دو عدد تنوره ،یکی از آنها پر و دیگری خالی است،جهت هدف را نوک تیز سنگ مشخص میکند.

راهنمای تصویری انواع جوغن گرد
راهنمای تصویری انواع جوغن گرد

در این تصویر در سمت جوغن است اگر در جهت جنوب سنگ نگاه کنیدیک قسمت شکستگی وجود دارد،شاید در این شکستگی به طور طبیعی اتفاق نیفتاده باشد (کار انسان باشد)قطعا این شکستگی جهت را نشان میدهد.

یک جوغن در کنار دو دایره که در داخل یکدیگر هستند،دایره های تودرتو ،نشان دنیای مردگان می باشند .

پس صد درصد در آن منطقه ما یک قبر داریم ،جهت قبر را هم دایره ها به ما نشان می دهد ،

وبرای تعین مسافت،قطر جوغن را اندازه میگیریم وهر یک سانتیمتر را با یک قدم حساب کرده در جهت دایره ها حرکت می نمایییم .

وعمق جوغن نشان دهنده عمق قبر می باشد.

یک جوغن گرد بزرگ ویک جوغن گرد کوچک

در تصویر زیر دیده میشود ،در منطقه به احتمال زیاد یک قبر وجود دارد وجهت قبر را جوغن کوچک مشخص میکند،اما برای تعین مسافت دو نظریه وجود دارد.

۱-قطر جوغن کوچک را از قطر جوغن بزرگ کم میکنیم وبه تعداد عدد بدست آمده در جهت جوغن کوچک قدم برداشته تا به محل قبر برسیم.

۲-قطر جوغن کوچک وبزرگ را جمع میکنیم وتعداد عدد بدست آمده در جهت جوغن کوچک قدم برداشته تا به محل قبر برسیم.

 

رمزگشایی جوغن گرد وچند جای اسکنه کاری:

 

تعدادی جای اسکنه کاری شده با یک جوغن تعداد جای اسکنه ها را شمرده وهر کدام را یک قدم حساب کرده ودر جهت جوغن حرکت کرده تا ب قبر برسید.

وعمق جوغن نیز نشان دهنده عمق قبر است.

 

 رمز گشایی جوغن گرد با آبراه:

جوغنی که دارای آبراه زاویه دار می باشد

برای یافتن جهت ابتدا قسمت اول آبراه را اندازه گرفته وبه ازای هر یک سانتیمتر یک قدم در جهت آبراه برداشته

وسپس ادامه آبراه را اندازه گرفته وهر یک سانتیمتر را یک قدم فرض کرده همانند تصویر تغییر جهت بدهید تا به هدف برسید.

 

رمز گشایی جوغن روی سنگ ویک جوغن در پهلو:

در این تصویر دو جوغن مشاهده می کنید که یکی بر روی سنگ ودیگری در دیواره سنگ قرار دارد که نشان دهنده یک قبر است ومحل دقیق آن در جلوی سنگ می باشد

ودقیقا جایی که جوغن دیواره سنگ به آن اشاره دارد.(همان طور که در تصویر میبینید )

وبرای مشخص کردن عمق قبر عمق جوغن روی سنگ را اندازه گیری کرده وهر یک سانتیمتر آن یک متر عمق قبر محسوب می شود.

 

رمز گشایی جوغن دایره باحفره و چند آبراه

جوغن

اشتباه نکنید .نشان خورشید نیست یک جوغن در مرکز وچند آبراه در اطراف نشان یک قبر خانوادگی یاقبیله ای می باشد پدر یا رئیس قبیله در وسط بقیه در اطراف آن هستند

وجهت وفاصله را آبراهی که با رنگ زرد مشخص شده نشان میدهد طول آنرا اندازه گرفته ودر همان جهت قدم بر میداریم.

 

رمز گشایی جوغن دایره بهمراه یک آبراه:

 

یک جوغن دایره با یک آبراه ،همانطور که قبلا گفته شد نشان قبری است که آبراه نشان دهنده جهت میباشد

طول آبراه رااندازه گرفته وهر یک سانتیمتر را یک قدم حساب کرده ودر جهت نوک آبراه قدم برداشته

در این عکس جهت در سمت جنوب غربی میباشد ،نشان بعدی میتواند سنگی با شکل منظم باشد با یک برجستگی.

 

رمز گشایی جوغن دایره با دو جوغن کوچک:

 

در این تصویر شما نشان یک قبر خانوادگی را مشاهده میکنید،ممکن است قبر یک زن وشوهر به همراه یک فرزند باشد وامکان دارد قبر پدر به همراه دوفرزند باشد.

اگر دقت کافی بفرمایید یک جوغان کوچک در جهت شمال شرقی ویک جوغن در جهت غرب دارد،

ممکمن است در جهت شمال شرقی باشد ویا اینکه در جهت غرب باشد،منطقه باید به خوبی برسی شود ،اما در این مورد ،نظریه درست تر در جهت شمال شرقی میباشد.

 

رمزگشایی تعدادی جوغن در کنار هم ویکی جدا:

 

در این تصویر تعدادی حکاحی (اسکنه کاری)که در دو ردیف هفت تایی به صورت منظم وبا فاصله کمی در گوشه سنگ یک جای اسکنه مشاهده میشود .

نظریه اول :به تعداد حکاکی ها قبر وجود دارد اسکنه تک،جهت را مشخص می کند وفاصله اسکنه های ردیفی تا جوغن تک را اندازه گیری کرده وبه ازای هرسانتی متر یک قدم برداشته تا به محل قبر ها برسد .

نظریه دوم :تعداد اسکنه کاری ها را شمرده وبه تعداد آنها در مسیر اسکنه تک قدم برداشته تا به محل قبر برسید.

نظریه سوم :مربوط به دوره مهر پرستی می باشد .یعنی دوردیف هفت تایی قبر در جهت اسکنه تک میباشد.

 

رمز گشایی جوغن بزرگ،متوسط،کوچک

سه جوغن دایره در اندازه های مختلف وجود دارد .دو جوغنی که یک اندازه هستند،نشان دهنده دومزار است.

وبه احتمال زیاد قبر دو نفر از یک خانواده میباشد ،اما در کدام چهت ؟اگر دقت کافی بفرمایید یک جوغن کوچک با فاصله بیشتری از دو جوغن قرار دارد که این جوغن تک ،نشان دهنده جهت قبر ها میباشد ،اینگونه قبر ها ،دفن شده در خاک هستند.

یک جوغن در کنار دو دایره که در داخل یکدیگر هستند،دایره های تودرتو ،نشان دنیای مردگان می باشند .پس صد درصد در آن منطقه ما یک قبر داریم ،جهت قبر را هم دایره ها به ما نشان می دهد ،وبرای تعین مسافت،قطر جوغن را اندازه میگیریم وهر یک سانتیمتر را با یک قدم حساب کرده در جهت دایره ها حرکت می نمایییم .وعمق جوغن نشان دهنده عمق قبر می باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو