سنگ زین در دفینه یابی,گنج یابی

سنگ زین در دفینه یابی,گنج یابی

سنگ زین در دفینه یابی به زین سوار شو و به جلویت نگاه کن، تخته سنگ بلندی خواهی دید،

بالای این تخته سنگ برو، با چکش و پتک در پوش را بردار، دفینه زیبایی منتظر توست..

ما در نشانه های زین با منطق حرکت کردیم و رمزش را گشودیم.

همچنین بخوانید   تفسیر نماد دفینه شاهین و عقاب

سنگ زین در دفینه یابی در اطراف نشان زین در سنگلاخ ها به دنبال حفره هایی که به شکل هواکش هستند باشید.

چون در ۲۰ متری یک زین، همچنین چیزی تثبیت شده است. اگر محلی که نشانه در ان پیدا شده جنگل باشد، وقتی که به قله صخره
دیده شده رسیدید باید دنبال نشانه بعدی و آخر باشیم.

همچنین بخوانید   نشانه پنجه سگ یا گرگ یا حیوانات دیگر در گنج یابی و دفینه یابی

نظر دیگر : نماد دفینه های راهزنان می باشد. به زین باید سوار شد.

در جهت جلو با دقت باید نگاه گرد، ۳ یا ۱۱ قدم اطرافش باید دنبال یک سنگ یا تپه کوچکی بود.
نظر دیگر : به زین باید سوار شد ولی باید به عقب نگاه کرد

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو