اتاقک خالی رو تومولوس چیست؟
اتاقک خالی رو تومولوس چیست؟

اتاقک خالی رو تومولوس چیست؟

اکثر تپه ها مقبره خانوادگی هستند که از قبل برایشان آماده شده و طبق یک معماری خاص در تونلهای مختلف که برای طراحی این تونلها بیشتر از صور فلکی نیز کمک میگرفتند .

۰ نظر
بستن منو